Nadruk

Usługodawca:
Ta strona internetowa jest oferowana przez dr Thomasa Schulte. Jeśli na tej stronie internetowej znajdują się treści dziennikarskie i redakcyjne, odpowiedzialność za nie ponosi ich autor, chyba że wyraźnie wskazano inną osobę.

Dr. iur. Thomas Schulte
Prawnik
Malteserstrasse 170
12277 Berlin

dr.schulte@dr-schulte.de
Tel. 0049(0) 30 22 19 220 20
Fax 0049(0) 30 22 19 220 21

© Dr. Thomas Schulte
Odpowiedzialny w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV:

Dr. iur. Thomas Schulte
Prawnik
Malteserstrasse 170
12277 Berlin

dr.schulte@dr-schulte.de
Tel. 0049(0) 30 22 19 220 20
Fax 0049(0) 30 22 19 220 21

Tytuł zawodowy „Rechtsanwalt“ (adwokat) został przyznany przez właściwe Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie niemieckich norm prawnych po zdaniu II Państwowego Egzaminu Prawniczego i specjalnej procedurze przyjęcia przez prezesa właściwego okręgu sądowego właściwego dla jego siedziby. Członkowie kancelarii podlegają następującym przepisom zawodowym w obowiązujących wersjach.

Tytuł zawodowy: adwokat, Republika Federalna Niemiec Adwokaci są zobowiązani na mocy federalnej ustawy o adwokaturze do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z minimalną sumą ubezpieczenia w wysokości 250.000,00 EUR. Szczegóły znajdują się w § 51 BRAO.

Jako środek zapobiegawczy dr Thomas Schulte jest ubezpieczony w Allianz Munich.


Pozasądowe rozwiązywanie sporów:
W przypadku sporów pomiędzy adwokatami a ich klientami istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów na wniosek w Berlińskiej Izbie Adwokackiej (zgodnie z § 73 ust. 2 nr 3 w związku z § 73 ust. 5 BRAO) lub w Komisji Arbitrażowej Adwokatury (§ 191f BRAO) przy Federalnej Izbie Adwokackiej, którą można znaleźć w Internecie na stronie głównej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) e-mail: schlichtungsstelle@brak.de….

Unijna platforma do pozasądowego rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Izba Adwokacka:

Wszyscy prawnicy są członkami

Izba adwokacka w Berlinie

Littenstraße 9, 10179 Berlin

http://www.rak-berlin.de

Zakres geograficzny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje działalność w Europie i tym samym spełnia co najmniej wymogi przepisów zgodnie z § 51 federalnej ustawy o adwokaturze (BRAO).

O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie adwokackie oparte jest na niemieckiej ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG) wraz z załącznikami.


Odpowiedzialność za treść:
Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszych stron była aktualna. Mimo starannej redakcji, odpowiedzialność jest wykluczona. W szczególności skrócona prezentacja w każdym przypadku oznacza, że pełny opis odpowiedniego stanu prawnego nie jest możliwy i dlatego nie może zastąpić profesjonalnej porady. Chętnie udzielamy porad prawnych w indywidualnych przypadkach i oczywiście przejmujemy odpowiedzialność w ramach właściwej relacji klient-prawnik.


Nawiązanie do współpracy profesjonalistów:
O ile na tej stronie internetowej wymienieni są partnerzy do współpracy, są to prawnicy lub doradcy podatkowi należący do izb adwokackich lub stowarzyszeń doradców podatkowych w swoich miejscowościach. Prosimy o zapoznanie się z nadrukiem na stronach internetowych, do których odsyłają linki zewnętrzne. Partnerzy współpracujący nie są partnerami uprawnionymi do reprezentowania spółki.

Przepisy zawodowe dla prawników Praca prawników podlega następującym przepisom zawodowym:

ustawa o prawnikach federalnych (BRAO),

Kodeks Postępowania Zawodowego Prawników (BORA), Kodeks Postępowania Prawników Specjalistów (FAO), Kodeks Postępowania Prawników w Unii Europejskiej (Kodeks Postępowania CCBE), ustawa implementująca dyrektywy Wspólnoty Europejskiej odnoszące się do prawa zawodowego regulującego wykonywanie zawodu prawnika, ustawa o wynagrodzeniu prawników (RVG).

Przepisy te można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (w zakładce Prawo zawodowe).


Zasady wykonywania zawodu przez doradców podatkowych:
W zakresie, w jakim niniejsza strona internetowa odnosi się do partnerów współpracujących, którzy wykonują zawód doradcy podatkowego (referencje zewnętrzne), obowiązują ich następujące regulacje zawodowe:

ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG),

rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB) kodeks postępowania zawodowego Federalnej Izby Doradców Podatkowych (BOStB) rozporządzenie w sprawie opłat za usługi doradztwa podatkowego (StBGebV) Przepisy te można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Izby Doradców Podatkowych.

Wszystkie znaki towarowe osób trzecich przedstawione na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i stanowią własność ich właścicieli.