Publikacje prawne kancelarii Dr. Thomas Schulte i wspólnicy

Data wstawienia: 27.03.2015

Inwestycja w złoto i w srebro-ryzyko inwestorów

Inwestycje w metale szlachetne jak złoto bądź srebro są aktualnie bardzo popularne. Dlaczego? W związku z kryzysem finansowym jak i zawodzącą państwową ochroną emerytalną oszczędzający skupili się w ostatnim czasie na inwestycjach w przedmioty wartościowe, inwestycje fizycznie widoczne. Zaufanie w instytucje finansowe i ubezpieczeniowe zanika. Rząd Federalny w Niemczech musiał w kontekście kryzysy finansowego złożyć oświadczenie gwarancyjne na bezpieczeństwo kont oszczędnościowych. Ponadto zdanie "emerytura jest bezpieczna" wypowiadane jest już jedynie w kontekście ironicznym. W związku z niepewnością obywateli stały się popularne stare wartości. Do nich należą w szczególności złoto i srebro, które zakupywane są przez inwestorów z oczekiwaniem na ewentualny wzrost wartości przy jednocześnie zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.

Szybki rozwój tego rynku jest powodem niniejszego badania, które ma na celu wskazanie ryzyka inwestorów w związku z inwestycją w złoto i srebro. „Niniejsze badanie nie obejmuje ryzyka ceny. Tutaj pozostaje kwestią sporną czy złoto i srebro w ogóle jest pewną i stabilną inwestycją. Dodatkowo wskazuje się, że takie inwestycje nie przewidują regularnych wypłat tak jak w przypadku akcji jako dywidendy” komentuje Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB. Ekonomiści, którzy przewidują pogorszenie się sytuacji gospodarczej wskazują na fakt, że w razie konieczności metale nie nadają się do spożycia oraz że sztabki i monety stanowią bardzo duże wartości zbyt duże aby wykorzystać je w sytuacjach awaryjnych. Poza dyskusją pozostaje również obawa wpływu eksploatacji złota i srebra na środowisko.

Przeważają opinie, że inwestycja w złoto i srebro może faktycznie być bezpieczna, jednak nie należy jej przeceniać. W niniejszej analizie nie chodzi jednak tutaj o papiery wartościowe, które inwestują w złoto i srebro jak np. akcje dotyczące udziałów w minach złota, ale o faktyczne posiadane fizycznie sztaby i monety ze złota i srebra.

Ryzyko oszustwa przy zakupie metali szlachetnych

Sprzedaż srebra i złota podlega w Niemczech tylko ustawie o działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) to znaczy, że podlega tylko ochronie przez urzędy odpowiedzialne za działalność gospodarczą (Gewerbeamt). Handel ten nie wymaga licencji i jest dostępny dla wszystkich. W związku z tym ta dziedzina gospodarcza stale wzrasta. Jednocześnie prywatni inwestorzy, którzy na przykład sprzedają biżuterię nie posiadają wiedzy na temat wartości metalów oraz ich charakterystyki. Otwiera to drzwi dla oszustów, paserów i wszelakiego nadużycia. Jakość doradztwa w dziedzinie sprzedaży metali nie podlega żadnej kontroli. Dla inwestora trudno jest rozróżnić falsyfikat od prawdziwych wartościowych metali. Dodatkowo przy zakupie metali wartościowych za granicą należy zwrócić uwagę jeszcze na obowiązek uiszczenia cła. Tutaj też zaleca się zakupu znanych monet aby łatwiej było je sprzedać w swoim kraju.

Niebezpieczny i ryzykowny jest również zakup metali za przedpłatą. Należy też koniecznie zwrócić uwagę i porównać ceny metali. Niestety zdarza się często, że inwestorzy zostają oszukani ponieważ kupują albo to przedrożone metale, albo metale bez jakiejkolwiek wartości. Kiedy cena zakupu znajduje się już na koncie sprzedawcy reklamacja często już jest utrudniona.

Prywatne magazynowanie - ryzyko straty i powόd do podejrzeń

Wyroby ze złota i srebra mają tę zaletę, że są one łatwe do przenoszenia. Ponieważ są one uważane za substytut pieniędzy, znajdują się pod szczególną kontrolą państwa. Szczególnie w odniesieniu do transakcji zagranicznych jak i podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. § 261 niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch) karze pranie pieniędzy jak i ukrywanie nielegalnie osiągniętych aktywów. Anonimowe zgłoszenia zawierające podejrzenie popełnienia danego przestępstwa trafiają bardzo często do Federalnego Urzędu Kryminalnego (Bundeskriminalamt). Dodatkowo należy zwrócić tu uwagę na obowiązek wynikający z § 12 a ust. 2 ustawy o cłach (Zollverwaltungsgesetz). Kto przewozi wartości powyżej 10 tys. Euro przez granicę winien to zgłosić do Urzędów Celnych. Kto więc transportuje i przechowuje u siebie w domu materiały wartościowe takie jak srebro i złoto może szybko stać się kontrolowany przez państwo.

Istotne jest tu oczywiście jeszcze ryzyko kradzieży i malwersacji. Przy około 400 tys. włamań co roku do 40 mln domostw w Niemczech mija statystycznie wiele lat zanim dochodzi do włamania we własnych czterech ścianach. Jednak po włamaniu i po kradzieży indywidualizacja i odnalezienie metali jest praktycznie niemożliwe. Ryzyko przetopienia metali jest bardzo duże. Monety i sztabki bardzo szybko mogą zostać zmienione. Profesjonalne urządzenie jest już dostępne za 10 tys. Euro. Rozwiązaniem są tutaj oczywiście ubezpieczenia wyposażenia domu, które są jednak często bardzo drogie, a odszkodowanie często jest ograniczone co do wysokości. Innym wyjściem są sejfy lub szafki ochronne ( co najmniej 200 kg), ktόre jednak nie należą do tanich (od 600 Euro) i zabierają dużo miejsca. Często zaś taka szafka tylko animuje do przestępstwa.

Ryzyko konfiskacji przez organy państwa?

Metale szlachetne takie jak złoto i srebro uważane są za środki ochrony i pomocy w momentach kryzysu. Zarządzanie kryzysami może doprowadzić do aktów państwowych, które mogą ingerować w podstawowe prawa obywatelskie. W tym również w prawa związane z własnością. Zgodnie z art. 14 Konstytucji w Niemczech (Grundgesetz) prawo własności jest chronione i gwarantowane. Prawo to może jednak w niektórych sytuacjach zostać ograniczone poprzez wywłaszczenie (art. 14 ust. 3 Grundgesetz). Istotną cechą wywłaszczenia w znaczeniu Konstytucji jest dostęp do własności jednostki. W związku z tym w sytuacjach kryzysowych zawsze jest możliwe, że w celu stabilizacji waluty bądź gospodarki mogą powstać akty prawne, które obciążają własność bądź osłabiają pozycję własności. Oczywiście można tutaj dochodzić odpowiedniego odszkodowania pytanie tylko na ile zostanie wyceniona własność. Okręgowy Sąd Administracyjny w Lüneburg (Oberverwaltungsgericht Lüneburg), sygn.akt. 10 L 5248/91, w roku 1992 zadecydował, że organy państwowe mają prawo do wpisu wartościowego srebra na listę według ustawy o ochronie kultury (Kulturschutzgesetz). Taki wpis na listę ogranicza właściciela do możliwości eksportu bądź wywozu danego metalu wartościowego. Bez zgody właściwego organu sprzedaż danego srebra za granicą jest zabroniona. Najbardziej znanym przypadkiem w tym zakresie jest akt prezydenta Franklina Delano Roosevelta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, który w 1933 roku doprowadził do wejścia w życie ustawy według której prywatne posiadanie złota o wartości powyżej 100 $ zostało skatygoryzowane jako przestępstwo. Na tej podstawie prywatna własność złota musiał zostać przekazana państwu, za co właściciele otrzymali odpowiednią rekompensatę.

Ryzykowne magazynowanie u osób trzecich

Złoto i srebro może być wykorzystywane jako część zabezpieczenia. Jak już wskazaliśmy wcześniej magazynowanie metali szlachetnych w prywatnym domu wiąże się z dużym ryzykiem. Gdzie więc magazynować swoje sztabki złota?

a. Skrytka depozytowa
Jedną możliwością jest wynajęcie skrytki depozytowej na przykład w Banku. Skrytki depozytowe mogą zostać wynajęte na podstawie umowy najmu według §§ 535 i następne niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch). Zawartość skrytki depozytowej może pozostać anonimowa. Zgonie z § 154 niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung) najemca musi podać jedynie swoje dane. W przypadku śmierci najemcy zawartość skrytki musi zostać podana do Urzędu Skarbowego. Zaletą skrytki depozytowej jest fakt profesjonalnego zabezpieczenia, profesjonalnego magazynowania i możliwości dostępu do własnej skrytki. Wadami są oczywiście koszty najmu, które wynoszą około 40 Euro za rok. Bank nie odpowiada, jeśli zawartość skrytki zostanie utracona, ponieważ Bank wynajmuje jedynie skrytkę, ale nie zabezpiecza i nie monitoruje zawartości skrytki. Kradzież zawartości skrytki zdarza się ale bardzo rzadko, w związku z tym ryzyko jest bardzo małe. Bank jako wynajmujący musi jednak spełnić ogólne obowiązki wynajmującego czyli wykonać umowę z należytą starannością i zapobiec uszkodzeniu rzeczy znajdujących się w depozycie. Często jednak w ogólnych warunkach umownych Bank ogranicza swoją odpowiedzialność do rażącego niedbalstwa. Tutaj Wyższy Sąd Krajowy w Koblenz (Oberlandesgericht Koblenz) uznał w sprawie o sygn. akt 5 U 929/95, takie klauzule ograniczające nieważność za ważne i zgodne z prawem, według § 11 Nr. 7 AGB Gesetz (aktualnie § 309 Nr. 7b Bürgerliches Gesetzbuch).

Oznacza to, że Bank odpowiada za błędy pracownika, które powodują, że przedmioty w skrytce zostają utracone albo zniszczone na przykład poprzez zalanie w wyniku powodzi, jednak tylko wtedy, gdy błąd został popełniony przez rażące niedbalstwo, więc kiedy współpracownik rażąco zaniedbał swoje obowiązki. Oznacza to, że nie może to być błąd, który może się zdarzyć każdemu i jest wynikiem nieuwagi. Aby potwierdzić rażące niedbalstwo musiały wystąpić okoliczności, które wskazywały na ewentualną szkodę bądź zniszczenia i okoliczności te musiały zostać przez pracownika ignorowane.

Jeśli pracownik Banku ukradnie wartościowe przedmioty ze skrytki depozytowej to Bank nie musi zwrócić wartości w ramach odszkodowania. Wprawdzie Bank jest zasadniczo odpowiedzialny za swoich współpracowników i w związku z tym za powstałe przez czynności współpracowników szkody wobec klientów. Dotyczy to jednak tylko tych czynności, które zostały wykonane przez pracownika w ramach umowy o pracę, to znaczy czynności których wykonanie zostało przekazane przez Bank na współpracowników i które współpracownik miał wykonać w interesie Banku. Zawiniona czynność tak jak kradzież którą pracownik Banku wykonał przy okazji wykonywanie swoich obowiązków w ramach umowy o pracę nie mogą być przypisywane pracodawcy czyli instytucji bankowej.

Jeśli osoba trzecia ukradnie zawartość skrytki, Bank również zasadniczo nie odpowiada, chyba że do kradzieży doszło na podstawie rażącego błędu współpracownika Banku. Poza tym Bank nie odpowiada za kradzież przedmiotów wartościowych w skrytce ponieważ w ramach umowy najmu skrytki, nie jest objęty nadzór nad rzeczami wartościowymi w skrytce. Tutaj można dochodzić odszkodowania od ubezpieczalni jeśli ubezpieczenie zostało zawarte.

b. Magazynowanie w różnych przedsiębiorstwach
Usługa magazynowania czy składowania oferowana jest również przez inne spółki. Takie przedsiębiorstwa oferują tak zwane plany oszczędności złota bądź zakup w imieniu klienta i składują zakupione metale wartościowe dla klienta u siebie w magazynie. Z prawnego punku widzenia jest to przeniesienie posiadania na mocy samej umowy między stronami tzw. posiadanie zależne. Chociaż tutaj usługodawca jest w bezpośrednim posiadaniu przekazanych rzeczy wartościowych, stosuje się tu tylko słabe regulacje obowiązku nadzoru zgodnie z prawem o działalności gospodarczej (Gewerbeordnung). To może zaskoczyć ponieważ złoto i srebro mają zasadniczo też funkcję zastępczą pieniędzy i w związku z tym zasadniczo podlegają kontroli niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank) bądź Niemieckiego Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zgodnie z par. 32 ust.1 zdanie 1 ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych (Kreditwesengesetz) mogłaby wyniknąć właściwość nadzoru finansowego do przeprowadzenia kontroli. Jednakże przechowanie nie spełnia przesłanek niniejszych przepisów zobowiązujących do uzyskania licencji. Zgodnie z § 1 ust.1 zdanie 2 ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych (Kreditwesengesetz) albo § 1 ust.1 a zdanie 2 a ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych (Kreditwesengesetz).

Sztabki złota i srebra to nie papiery wartościowe w znaczeniu ustawy o instrumentach finansowych, i nie chodzi tutaj też o usługi płatnicze w związku z czym takie firmy nie muszą być klasyfikowane jako instytucje płatnicze zgodnie z § 1 ust 1 i ust. 2 ZAG. Oznacza to dla inwestorów, że przedsiębiorstwa, które magazynują i przechowują złoto bądź srebro podlegają wolności działalności gospodarczej. W związku z tym dostęp do tej dziedziny działalności nie jest ograniczony i nie podlega szczególnemu nadzorowi.

Podsumowując każdy może proponować usługę sprzedaży złota lub srebra i bez kontroli przeprowadzić taką transakcję. Niestety otwiera to drzwi do nadużyć. Należało by tutaj się zastanowić i przedyskutować czy przechowanie i magazynowanie metali szlachetnych dla osób trzecich powinno podlegać pod licencjonowaną usługę finansową. Możliwe byłoby również poszerzenie nadzoru na przykład poprzez ustawę o działalności gospodarczej poprzez modyfikację np. § 34 a ustawy o działalności gospodarczej (Gewerbeordnung). Takie wzmocnienie nadzoru wydaje się konieczne mając na względzie rozwój rynku sprzedaży metali szlachetnych.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-27
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 25.03.2015

Ponowne zwycięstwo dla inwestorόw - Sąd Okręgowy w Berlinie skazuje VPV Lebensversicherungs AG oraz Debi Select Verwaltungs GmbH na zapłatę odszkodowania

Sąd Okręgowy w Berlinie zobowiązał VPV Lebensversicherung oraz Debi Select Verwaltungs GmbH do zapłaty odszkodowania w wysokości 35.066,70 Euro oraz odsetek dla kwoty udziału w wysokości 1.543,74 Euro, na spełnienie z ręki do ręki poprzez przeniesienie wszystkich roszczeń w związku z wypowiedzianym udziałem w Debi Select classic Fonds 2 GmbH & Co. KG.

Doradczyni ubezpieczalni VPV Lebensversicherungs GmbH doradza rzekomo korzystną inwestycję – fundusze spόłki Debi Select classic Fonds 2 GmbH & Co. KG.

Do Kancelarii Dr. Schulte und Parnter Rrechtsanwälte mbB zgłosiła się południowokoreańska inwestorka. Uzyskała ona poradę od doradczyni ubezpieczalni VPV Lebensversicherungs AG po upływie ubezpieczenia na życie, aby zainwestować uwolnioną sumy z ubezpieczenia ponownie. Doradczyni w terminie jednoznacznie wskazała, że występuje w imieniu ubezpieczalni VPV Lebensversicherung AG.

Doradczyni nie doradzała jednak zakupu produktów ubezpieczalni VPV, ale proponowała inwestorce aby zainwestowała pieniądze w fundusz Debi Select classic Fonds 2 GmbH & Co. KG. Miała to być dużo bardziej opłacalna inwestycja. Dlatego umόwiono się na ponowny termin doradczy, podczas którego obecny był jeszcze jeden doradca, który przedstawił się jako kierownik rejonowy Debi Select Gruppe. Po ponownej rozmowie doradczej na której była obecna również córka inwestorki, zainwestowała ona sumę 37. 800 Euro. Rozwój przedsiębiorstwa jak i kapitału nie przebiegał tak jak to planowano. W roku 2009 spółka pisała straty w wysokości 1 482 756 Euro.

W między czasie inwestorka utraciła praktycznie całą inwestycję

Ponieważ inwestorka zasadniczo nie chciała spekulować oraz nie była nastawiona na utratę całych swoich oszczędności czuła się źle doradzona. Dlatego zgłosiła się do Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann, partnera Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte w Berlinie. Dr. Tintemann złożył w imieniu klientki pozew w Sądzie Okręgowym w Berlinie (Landgericht Berlin).

Przesłanki wyroku: Odpowiedzialność za prospekt emisyjny

Sąd Okręgowy w Berlinie przyznał inwestorce rację. Skazał on zarówno Debi Select Verwaltungs GmbH jak i VPV Lebensversicherung AG. Sąd Okręgowy w Berlinie widział tutaj odpowiedzialność Debi Select Verwaltungs GmbH, ponieważ jest ona wspólnikiem założycielem Spółki Debi Select classic Fonds 2 GmbH & Co. KG i w związku z tym odpowiada ona z tytułu prospektu emisyjnego. Sąd zdecydował, że prospekt jest błędny ponieważ prognozuje zysk w wysokości od 20 do 21% na rok. Tak widział to również wcześniej Sąd Krajowy w Monachium.

Ubezpieczalnia VPV Lebensversicherungs AG również została przez Sąd zobowiązana do zapłaty odszkodowania na rzecz inwestorki. Spółka VPV podniosła, że nie odpowiada za to kiedy ich doradczyni zaleca inne produkty inwestycyjne. Szczególnie z tego względu, że doradczyni jako świadek potwierdziła, że za plecami ubezpieczalni polecała udziały w funduszach i otrzymywała za to również prowizje. Sąd w Berlinie był jednak innego zdania. Mimo to Sąd widział tutaj również odpowiedzialność ubezpieczalni VPV ponieważ doradczyni przedstawiła się tutaj jako doradczyni w ubezpieczalni VPV i nie wskazała na to, że w danym momencie pracuje i występuje w imieniu Debi Select Gruppe.

Dodatkowo Sąd zobowiązał pozwane do zapłaty kosztów postępowanie przedsądowego oraz obciążył pozwane kosztami postępowania sądowego.

Wniosek: Jest to kolejne zwycięztwo kancelarii dla konsumentόw inwestujących swoje oszczędności w fundusze inwestycyjne.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-25
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 23.03.2015

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości - Płaca minimalna dla oddelegowanych pracowników

W swoim wyroku z dnia 12 lutego 2015 roku (C‑396/13) Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację polskim pracownikom oddelegowanym do pracy w Finlandii, żądającym płacę minimalną na podstawie fińskich przepisόw. Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości omawia Rechtsanwältin Patrycja Mika z kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB.

Polscy pracownicy oddelegowani do pracy

Elektrobudowa Spółka Akcyjna zawarła w Polsce i na podstawie prawa polskiego umowę ze 186 pracownikami a następnie oddelegowała ich do ich fińskiego oddziału w celu wykonania prac elektryfikacyjnych na terenie budowy elektrowni jądrowej w gminie Eurajoki w Finlandii. Utrzymując, że Elektrobudowa Spółka Akcyjna nie przyznała im minimalnego wynagrodzenia, które było im należne na mocy fińskich układów zbiorowych stosowanych w sektorze elektryfikacji i instalacji technicznych budynku, pracownicy indywidualnie przenieśli swoje wierzytelności na fiński związek zawodowy w sektorze energii elektrycznej („Sähköalojen ammattiliitto”) aby związek ten zapewnił ich odzyskanie.

Zastosowanie prawa kraju przyjmującego pracownikόw

Według Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku, dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w zakresie minimalnej stawki płacy, warunki zatrudnienia i pracy gwarantowane pracownikom delegowanym określone są przepisami przyjmującego państwa członkowskiego lub w sektorze budowlanym układami zbiorowymi uznanymi za powszechnie stosowane w przyjmującym państwie członkowskim. Zaś fińska ustawa o pracownikach delegowanych przewiduje, że płaca minimalna jest wynagrodzeniem określonym na podstawie powszechnie stosowanego układu zbiorowego. Fiński związek zawodowy wystąpił do miejscowego Sądu w Satakunta (Satakunnan käräjäoikeus) domagając się zapłacenia ponad 6,6 mln Euro zaległego wynagrodzenia. Spółka Elektrobudowa SA podniosła w szczególności, że związek zawodowy nie posiada legitymacji procesowej do występowania w imieniu pracowników delegowanych z tego względu, że prawo polskie zakazuje przenoszenia wierzytelności wynikających ze stosunku pracy. Fiński Sąd (Satakunnan käräjäoikeus) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z następującymi zapytaniami - czy prawo do skutecznego środka prawnego ustanowione w karcie praw podstawowych sprzeciwia się temu, aby przepisy państwa członkowskiego, zgodnie z którymi przeniesienie wierzytelności wynikających ze stosunku pracy jest zakazane, mogły stać na przeszkodzie wniesieniu przez związek zawodowy skargi do Sądu przyjmującego państwa członkowskie w celu odzyskania wierzytelności, które zostały na niego przeniesione przez pracowników delegowanych, - czy Dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników należy interpretować w ten sposób, że pojęcie minimalnej stawki płacy obejmuje elementy wynagrodzenia rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym takie jak zdefiniowane w powszechnym układzie zbiorowym.

Zastosowanie prawa procesowego kraju przyjmującego pracowników oddelegowanych

Trybunał Sprawiedliwości przyjął stanowisko, że kwestia legitymacji procesowej związku zawodowego przed Sądem odsyłającym, jest regulowana przepisami fińskiego prawa procesowego. Z Dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników wynika wyraźnie, że na zależnie od prawa właściwego dla stosunku pracy, kwestie dotyczące minimalnej stawki płac są regulowane przepisami przyjmującego państwa członkowskiego, czyli w tym przypadku przepisami fińskimi. "Dyrektywa 96/71 interpretowana w świetle artykułu 47 Karty sprzeciwia się temu aby przepisy państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa, które oddelegowało pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego, na mocy których zakazane jest przenoszenie wierzytelności wynikających ze stosunków pracy, mogły stać na przeszkodzie temu, aby związek zawodowy wniósł skargę do Sądu drugiego z tych państw członkowskich, w którym praca jest wykonywana w celu odzyskania na rzecz pracowników delegowanych wierzytelności płacowej, które dotyczą płacy minimalnej w rozumienie Dyrektywy 96/71 i które zostały na niego przeniesione, ponieważ przeniesienie to jest zgodne z prawem obowiązującym w tym ostatnim państwie członkowskim" podsumowuje Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnienie swojego wyroku.

Pracodawców obowiązuje płaca minimalna kraju oddelegowania

Trybunał Sprawiedliwości przypomina cele Dyrektywy którym jest zapewnienie uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami krajowymi a przedsiębiorstwami dokonującymi transgranicznego świadczenia usług oraz zapewnienie pracownikom delegowanym stosowania najważniejszych bezwzględnie wiążących norm minimalnej ochrony przyjmującego państwa członkowskiego "Należy zatem podnieść, że artykuł 3 ust.1 akapit 2 Dyrektywy 96/71 odsyła wyraźnie dla celów tej Dyrektywy na potrzeby określenia minimalnej stawki płacy o której mowa w art.3 ust. 1 akapit 1 tej Dyrektywy do prawa krajowego lub praktyki państwa członkowskiego na którego terytorium pracownik jest delegowany."

Przyznanie diety na warunkach kraju oddelegowania

Trybunał odniósł się również do stałej diety pracowników. Celem diety jest zapewnienie ochrony socjalnej danym pracownikom poprzez zrekompensowanie niedogodności związanej z oddelegowaniem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału, dieta nie jest wypłacana pracowników tytułem zwrotu wydatku faktycznie poniesionych na skutek delegowania. Stałą dietę należy zakwalifikować jako dodatek właściwy w delegowaniu i zgodnie z Dyrektywą należy go uznać za część płacy minimalnej na warunkach identycznych jak te jakim podlega włączenie tej diety do płacy minimalnej wypłacanej pracownikom lokalnym w przypadku ich delegowania wewnątrz danego państwa członkowskiego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału również odszkodowanie za czas potrzebny na dotarcie do pracy nie jest wypłacane tytułem zwrotu wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika w związku z czym należy je uznać za dodatek właściwy delegowaniu a tym samym za część płacy minimalnej. Również pokrycie przez pracodawcę, w tutejszym wypadku Spółkę Elektrobudowa, kosztów zakwaterowania czy kosztów bonów na posiłki w celu zrekompensowania kosztów życia faktycznie poniesionego przez pracowników na skutek delegowania nie stanowią elementów płacy minimalnej. W swoim wyroku Trybunał Sprawiedliwości odnosi się też do corocznego płatnego urlopu tutaj tak samo wskazuje, że wymiar płatnych urlopów wypoczynkowych powinien odpowiadać płacy minimalnej do jakiej pracownik ten na prawo w okresie odniesienia.

Podsumowując: Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku przyznaje pracownikom oddelegowanym pełne prawa kraju oddelegowania bez jakichkolwiek wyjątków.

Źrόdło: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150017pl.pdf


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-23
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 20.03.2015

Polsko- niemiecka pomoc – kasa oszczędnościowa (instytucja finansowa w Niemczech) usuwa wpis dotyczący długu polskojęzycznego współobywatela w rejestrze dłużników Schufa Holding AG

Również przy transgranicznych negatywnych wpisach w rejestrze dłużników Schufa, współobywatele zgłaszają się do Kancelarii Dr Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB. Tak oto Polak, który stale mieszka w okolicy Köln, zgłosił się do Rechtsanwältin Patrycja Mika z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB.

Poszkodowany relacjonował, że kasa oszczędnościowa wpisała na jego temat w rejestrze dłużników Schufa Holding zadłużenie w wysokości 895 EURO. Poszkodowany zlecił Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB sprawdzenie czy postępowanie kasy oszczędnościowej było zasadne i zgodne z prawem. Analiza prawna wykazała wątpliwości co do prawidłowości wpisu w rejestrze dłużników. Dlatego kasa oszczędnościowa pismem z dnia 29.10.2014 została wezwana do sprawdzenia i usunięcia negatywnego wpisu w rejestrze dłużników. Firma w piśmie z 19.11.2014 r. przyznała, że nie wykonała wszystkich zobowiązań informacyjnych wobec klienta prawidłowo, w związku z czym zleciła usunięcie negatywnego wpisu w rejestrze dłużników Schufa.

Bariera językowa oraz niewypełnienie zobowiązań informacyjnych stały się podstawą nieuzasadnionego wpisu w rejestrze Schufa

Wprawdzie firma broniła się twierdząc, że również ich klient popełnił błędy w stosunku prawnym między nimi, ponieważ nie powiadomił kasę oszczędnościową o zmianie swojego adresu mając jednocześnie debet na koncie. Argumentacja firmy jednak tutaj nie wystarczy.

Ostatecznie również koszty postępowania, opłata adwokacka w wysokości 887,03 EURO, zostały przez spόłkę wyrównane.

Rechtsanwältin Patrycja Mika, która ze względu na swoją dwujęzyczność wyjaśniła stan faktyczny niniejszej sprawy, relacjonuje: "Nasz klient niestety nie władał wystarczająco językiem niemieckim, dlatego miał trudności z dochodzeniem swoich praw. Komunikacja w języku polskim nie jest jednak dla naszej Kancelarii problemem, w związku z czym szybko mogliśmy tutaj dojść do porozumienia i pomóc naszemu klientowi. To nie jest pierwszy przypadek, gdzie możemy pomóc polskojęzycznym współobywatelom. Cieszy nas fakt, że efektywne i skuteczne dochodzenie swoich praw nie jest ograniczone do granic, które kiedyś dzieliły Europę."

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest od dnia 1 marca 2015 w Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB jako adwokat aktywna. Wcześniej doradzała Kancelarii jako partner kooperacyjny z Opola w Polsce.

Polskojęzyczni klienci bardzo chętnie mogą korzystać z porad Kancelarii Dr Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB pod numerem +49 30 715 206 70 oraz kontakt@dr-schulte.de, również jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw w dziedzinie rejestru dłużników jak i ochrony danych osobowych.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-20
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 19.03.2015

Jak usunąć negatywny wpis w rejestrze dłużników

W Polsce aktualnie trzy spółki zajmują się działalnością rejestracji długów i dłużników należą do nich BIG Info Monitor S.A, Rejestr Dłużników ERIF S.A, i Krajowy Rejestr Długów S.A. Ich działalność reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Podstawę prawną rejestru dłużników oraz możliwości prawne konsumentów jak i przedsiębiorców w związku z usunięciem ewentualnych negatywnych wpisów w rejestrach dłużników analizuje Rechtsanwältin Patrycja Mika z Kancelarii Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Kancelarię w temacie ochrony danych osobowych.

Działalność Biur Informacji Gospodarczej

Art. 4 i następne ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku regulują warunki działalność prowadzenia rejestru długów przez Biura Informacji Gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Biuro Informacji Gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie Spółki Akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 miliony złotych. Akcje Biura mogą być tylko akcjami imiennymi, nie jest dopuszczalna zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i winny zostać opłacone w całości przed zarejestrowaniem Biura. Biura Informacji Gospodarczej zobowiązane są do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą Biura przy czym zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej bądź poręczenia bankowego. Biuro zobowiązane jest do użycia w swojej firmie wyrazu Biuro Informacji Gospodarczej przy czym dopuszczalny jest skrót BIG.

Wymiana danych w Unii Europejskiej

Art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych reguluje możliwość wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. "Nie znany jest nam jeszcze zakresu wymiany danych między Biurami Informacji Gospodarczej w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w praktyce. W związku z możliwością wymiany danych istnieje obawa iż konsument na podstawie wpisu w jednym kraju Unii Europejskiej będzie miał trudności np. z otrzymaniem kredytu w każdym innym kraju Unii” podsumowuje Rechtsanwältin Mika z Kancelarii Dr. Schulte und Partner.

Udostępnianie danych o dłużniku

Podstawy udostępnienia wpisu o długu i dłużniku regulują art. 14, art. 15 i następne ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, odpowiednio dla konsumentów jako dłużników jak i przedsiębiorców jako dłużników. Zgodnie z art. 14 wierzyciel może przekazać do Biura informacji Gospodarczej dane o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem jeśli zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187¹ kodeksu postępowania cywilnego, tj. umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewozu osób i bagażów komunikacji miejskiej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej, dodatkowo łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika musi wynosić co najmniej 200 zł, być wymagalna co najmniej od 60 dni, oraz musiał upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 15 ustawy wierzyciel może przekazać do Biura informację o zobowiązaniu dłużnika nie będącego konsumentem wyłącznie wówczas jeśli zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy związanej w wykonywaniem działalności gospodarczej, łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 500 zł, jest wymagalna co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do Biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura. Poza wymienionymi przypadkami wierzyciel może przekazać do Biura Informacji Gospodarczej również informacje o zobowiązaniu dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Usunięcie negatywnego wpisu z rejestru

Zgonie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel zobowiązany jest do zaktualizowaniu danych przekazanych o dłużniku nie później niż w terminie 14 dni w szczególności jeśli częściowo lub całkowicie zostanie wykonane zobowiązanie bądź wygaśnie ono, wierzyciel uzyska wiarygodną informację, że przekazane informacje gospodarcze nie są prawdziwe. Dodatkowo wierzyciel ma obowiązek wystąpienia z żądaniem wykreślenia wpisu w przypadku jeśli stwierdzi fakt, że zobowiązanie nie istnieje. Rejestr usuwa wpis w dwóch sytuacjach: na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania, po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Jeśli wpis był zasadny i decydujemy się na spłatę długu warto próbować uzyskać usunięcie wpisu polubownie np. w ramach ugody z wierzycielem ustalającej, że w zamian za spłatę wierzytelności złoży on wniosek o usunięcie danych" radzi Rechtsanwältin Patrycja Mika. W sytuacji kiedy wpis nie jest zasadny i dług jest przez dłużnika kwestionowany można żądać usunięcia wpisu pod groźbą powództwa o ochronę dóbr osobistych ewentualnie z wezwaniem o spłatę odszkodowania za straty wywołane nieprawdziwym wpisem np. poprzez utratę kontrahentów. W przypadku jeśli wierzyciel nie zareaguje na wezwanie można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania ujawnionego w rejestrze. Taki prawomocny wyrok w tej sprawie jest podstawą do usunięcia wpisu z urzędu przez Rejestr.

Prewencyjna samokontrola

Aby uniknąć konsekwencji w związku z negatywnym wpisem w rejestrze długów zaleca się regularne przeprowadzenie samokontroli w znanych rejestrach w Polsce. Biura Informacji Gospodarczej zobowiązane są do umożliwienia przeprowadzenia kontroli wpisów dotyczących własnej osoby w rejestrze dłużników.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-19
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Data wstawienia: 17.03.2015

Przegrupowanie i przeinwestowanie ubezpieczenia na życie na poczet nowego funduszu kapitałowego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami

Kto jako doradca inwestycyjny doradza swoim klientom aby wypowiedzieli swoje ubezpieczenie na życie i przeinwestowali dochód na poczet nowego funduszu kapitałowego może postępować sprzecznie z dobrymi obyczajami. Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte analizuje orzeczenie sądu podczas szkolenia na temat praw inwestorόw prowadzonego przez Kancelarię Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB.

Sąd Okręgowy w Monachium I (Landgericht München I) wzmacnia prawa inwestorów.

Setki miliardów Euro według Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką rynkową zostało w ostatnich latach utracone poprzez deficytowe fundusze kapitałowe. W związku z tym spadła też ostatnio gotowość do inwestowania w nowe fundusze kapitałowe. Doradcy inwestycyjni musieli znaleźć nowy sposób aby skusić swoimi ofertami. Dlatego proponowano inwestorom aby Ci wypowiedzieli swoją umowę ubezpieczenia na życie i przeznaczyli wypłacone z ubezpieczenia środki w nowe fundusze inwestycyjne. Znaczącym argumentem była obietnica dużo większego zysku w krόtszym czasie. Doradcy inwestycyjni nie wspomnieli jednak, że większa możliwość zysku często łączy się z większym ryzykiem, które podejmuje inwestor.

Doradcy inwestycyjni zobowiązani przez Sąd

Sąd Okręgowy w Monachium I (Landgericht München I) w swoim wyroku z dnia 17.06.2013 zadecydował, że rekomendacja do wypowiedzenia ubezpieczenia na życie, w celu przeznaczenia wypłaconej kwoty na alternatywny fundusz inwestycyjny, może w pojedynczych wypadkach być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Taka rekomendacja może uzasadniać błąd w wykonaniu umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego, który w konsekwencji ponosi za sobą odpowiedzialność i obowiązek do odszkodowania. Według Sądu zasadniczo umowa ubezpieczenia na życie służy inwestorom jako zaopatrzenie emerytalne. Zaś fundusz kapitałowy ukierunkowany jest w krótkoterminowe pozyskiwanie zysków. Sposoby inwestycji w tych sytuacjach różnią się więc elementarnie. Ubezpieczenie na życie jest długoterminową inwestycją w celu zaopatrzenia emerytalnego, kiedy to fundusz kapitałowy jest krótkoterminową ryzykowną inwestycją. Wysokość ryzyka różni się diametralnie. Konsument podpisując umowę ubezpieczenia na życie zasadniczo nie zamierzał tego ryzyka podejmować. Doradca namawiając konsumenta do zmiany formy inwestycji w tak ryzykowną działał sprzecznie z dobrymi obyczajami.

Inwestycja w zamknięte fundusze wiąże się wysokimi kosztami

Sąd Okręgowy w Monachium I szczególnie zwrócił uwagę na fakt, że podczas inwestycji w zamknięte fundusze powstają wysokie koszty. Z około 100 zainwestowanych Euro tylko 75 Euro trafia jako inwestycja do kapitału inwestycyjnego. Reszta zostaje przeznaczona na poczet kosztu funduszu. I znów tutaj strategia i forma inwestycyjna odbiega od pierwotnej strategii w formie ubezpieczenia na życie. W sytuacjach takiego przegrupowania i przeinwestowania kapitału z ubezpieczenia na życie w inny fundusz inwestycyjny należy zwrócić uwagę na to co doradca zalecał klientowi w konkretnej sytuacji. Jeśli doradca w takiej sytuacji nie zwróci klientom uwagi na fakt wyższej klasy ryzyka nowego funduszu inwestycyjnego, narusza swoje obowiązki wynikające z umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego, co pociąga za sobą odpowiedzialność i roszczenie odszkodowawcze klienta wobec doradcy inwestycyjnego. Przy czym należy zwrócić uwagę, że taka umowa na usługi doradztwa inwestycyjnego, nie musi zostać zawarta wyraźnie i jednoznacznie. Również umowa konkludentna, czyli dorozumiana wystarczy aby pociągać ze sobą obowiązki doradcy wobec swojego klienta.

Na niemiecki rynku inwestycyjnym tego typu postępowanie wśród doradców jest bardzo popularne. Zmianę ubezpieczenia na życie w fundusz inwestycyjny doradzali klientom przedsiębiorstwa takie jak: Franfurter S&K- Gruppe, Dresdner Infinus-Gruppe, Schweizer SAM AG. "Sprzedaż ubezpieczenia na życie powinna zostać dobrze przemyślana. Inwestorzy muszą zostać poinformowani o ryzyku związanym ze zmianą strategii inwestycyjnej, ponieważ wyższe szanse zysku zwiększają też ryzyko". Komentuje Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB.


Autor:
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Email: mika@dr-schulte.de
Web: http://www.dr-schulte.de/blog/Patrycja-Mika.html


Dziedziny prawa:

 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo bankowe i rynkόw kapitałowych
 • Prawo cywilne – gospodarcze
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona inwestorόw
 • Prowadzenie procesów

Vita:

 • Urodzona w Polsce, matura w II Liceum Ogόlnokształcącym w Opolu
 • Studia na Freie Universität Berlin
 • Szkoła Polskiego Prawa na Humboldt Universität Berlin
 • Aplikacja w Kammergericht Berlin
 • Kancelaria Dr. Schulte und Partner w Berlinie
 • Kancelaria Zarębski, Zapotoczny, Boruszek S.p w Opolu
 • Członkostwo w Izbie Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) od 2012 r.

Opis:

Rechtsanwältin Patrycja Mika jest wspόłpracownikiem Kancelarii Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB , wspierającą zespół swoim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do obszaru jej zainteresowań należy szczególnie polskie i niemieckie prawo gospodarcze, cywilne oraz prawo rynkόw kapitałowych.

Rechtsanwältnin Mika zajmuje się w szczegόlnosci zakładaniem spόłek kapitałowych oraz doradztwem prawnym związanym z prowadzeniem spόłek, przygotowaniem i analizą umόw handlowych w języku polskim i niemieckim, prowadzeniem sporόw gospodarczych, ochroną inwestorόw, konsumentόw oraz kredytobiorcόw.


Data wstawienia publikacji:
2015-03-17
www:
Oryginalna treść publikacji w języku niemieckim

Kontakt:
Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteser Straße 172
12277 Berlin
Telefon: 03071520670
Telefax: 03071520678
redaktion@rechtkommentar.de
Internet: http://www.rechtkommentar.de

Kancelaria działa na niemieckim rynku prawnym już od ponad 15 lat. Specjalizuje się ona w przepisach prawnych niemieckiej ustawy prawa bankowego, prawa lokat kapitałowych, przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa umów. Nasza kancelaria wykazuje się także dużą skutecznością w dziedzinach: niemieckie prawo karne oraz niemieckie prawo postępowania karnego. Swoją ofertę kancelaria powiększyła o ofertę dla polskich firm, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych poszukujących odpowiedzi na pytanie: jak założyć legalnie działalność gospodarczą w Niemczech. Kancelaria Dr. Schulte i wspólnicy posiada dwa biura na terenie Berlina. Lokalizacje biur kancelarii w Berlinie znajdziecie Państwo w naszym Impressum.

Oferujemy stałą obsługę, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych każdego rodzaju.

Wykorzystując nasze centralne położenie w Niemczech oraz wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się również w polsko - niemieckim obrocie prawnym. Współpraca z polskimi i niemieckimi adwokatami oraz specjalistami w innych dziedzinach pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Zakres pomocy prawnej, jej strategię oraz zasady wynagradzania ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem. W relacjach z klientami nasi prawnicy oferują indywidualne podejście i zaangażowanie. Naszą dewizą jest skuteczność.

otwórz artykuł na nowej stronie
Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna Ostatnia