Niemieckie prawo karne gospodarcze, niemieckie prawo skarbowe

Pod pojęciem niemieckiego prawa karnego skarbowego rozumie się całościowe przepisy prawa karnego części szczególnej i ogólnej w odniesieniu do prawa gospodarczego. Obejmuje to w szczególności przepisy karne prawa upadłościowego, prawa pracy, prawa rynków kapitałowych i przeciwdziałania korupcji. Inne główne punkty obejmują oszustwo (np. przez dostawcę towaru), jak i oszustwo polegające na sprzeniewieżeniu subwencji, lokaty, kredytu ((§§ 264, 264a, 265b, 298 StGB - niemiecki kodeks karny) oraz oszustwo w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Karalnym jest zakazana działalność osób wtajemniczonych w odniesieniu do rynków kapitałowych i finansowych oraz manipulacje cenowe, spekulacje na giełdzie oraz sprzeniewiężenie depozytów.

Delikty korupcyjne dotyczą niezgodnego z ustawą przyznania korzyści majątkowej oraz przekupstwa (§§ 333 StGB - niem. kodeks karny). Dzięki tzw. europejskiej ustawie przeciwdziałania korupstwie oraz ustawie do przeciwdziałania międzynarodowej korupcji rozszerzono zakres obowiązywania przepisów niemieckiego prawa skarbowego.

Korupcja w obszarze gospodarczym została spenalizowana w §§ 299 i kolejnych StGB (niemiecki kodeks karny).

Ciekawym jest, że od 01.01.1999 środki na przekupstwo nie mogą zostać dochodzone jako wydatki firmowe zgodnie z paragrafem 4 ust. 5 zdaniem 1 Nr. 10 niem. ustawy o podatku dochodowym. W przypadku ustalenia stawki podatku, występuje oszustwo podatkowe zgodnie z paragrafem 370 niemieckiej ordynacji podatkowej. Podatnik firmy, który po fakcie dowie się o oszustwie podatkowym, musi zgodnie z § 153 ordynacji podatkowej powiadomić organ podatkowy, by uniknąć kary. To może skutkować działaniami prokuratury na zlecenie niemieckiego urzędu skarbowego, do zgłoszenia takiego zdarzenia urząd jest z ustawy zobowiązany. Wszelkie informacji dotyczące przypuszczalnego oszustwa przekupstwa zostają automatycznie przesłane urzędowi skarbowemu w celu opadatkowania. Prawo bilansowe zawiera karne sankcje jak i przepisy dot. nieuczciwej konkurencji, wynoszenia poufnych informacji z firmy etc.

Również przeciwko samej firmie zgodnie z § 30 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji może zostać zasądzona kara grzywny w wysokości do jednego miliona euro. Inne skutki dla takiej firmy to usunięcie ustawowego reprezentanta zgodnie z § 6 ust. 2 ustawy o niem. spółce GmbH. W pewnych sytuacjach grozi wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych.

Osobom fizycznym grożą również pozakarne konsenkwencje. Należy je zawsze uwzględniać podczas planowania obrony karnej w Niemczech. Obok zawodowych i dyscyplinarnych konsenkwencji przewidziane jest odpowiedzialność cywilnoprawna, jak i podatkowa, teoretycznie mogąca zagrozić oskarżonemu na każdej płaszczyźnie.

Wersja niemiecka