Kancelaria prawna Dr Schulte und Partner Partnerzy Kancelarii adwokackiej Kancelaria prawna Dr Schulte und Partner 2 mecenas Tintemann oraz mecenas Klevenhagen podczas dyskusji. Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy, mecenas Tintemann, mecenas Dr. Schulte oraz mecenas Klevenhagen. Partnerzy Kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy Kancelaria prawna Dr Schulte und Partner 3
Porady prawne w dziedzinie: oferta dla polskich przedsiębiorców..

Porady prawne dla konsumentów w języku polskim: wymazanie z rejestru dłużników (Schufa).

Porady prawne w dziedzinie: Schufa (Wspólnota Ochrony Ogólnej Asekuracji Kredytowej, polski odpowiednik: KRD - Krajowy Rejestr Dłużników) oraz ochrona danych osobowych.

Niemieckie przepisy prawne w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych są w ramach nowczesnych masowych środków telekomunikacji coraz bardziej skomplikowane. Nasze główne pola do działania w zakresie porad prawnych w tej dziedzinie to:

  • Zgodność tzw. klauzul Schufa
  • Komunikaty do Firmy Schufa Holding AG porzez osoby trzecie
  • Komunikaty i tzw. Scoring przez Schufa Holding AG oraz inne informacje
  • Nadużywanie komunikatów z Schufa jako środków zastraszenia i nacisku, oraz środka komorniczego

Ważne informacje w sprawie wcześniejszego wymazania negatywnego wpisu w Schufa:

Holding akcyjny Schufa (znany również jako: Wspólnota Ochrony Ogólnej Asekuracji Kredytowej) istnieje jako wspólna instytucja podmiotów udzielających kredytów. Klienci oraz członkowie Schufa są przede wszystkim podmiotami gospodarczymi, które udzielają swoim klientom kredytów lub umów o długim czasie trwania. Dlatego też zależy im na sprawdzeniu wypłacalności swoich przyszłych klientów.

Schufa otrzymuje dane w przeważającej części od swoich partnerów. Oni zgłaszają Schufa pozytywne jak i negatywne zdarzanie finansowe. Problematyczne są jednak te zgłoszenia, które powstają przez zachowania klientów, wynikające z niewypełniania przez nich umów. Te ostatnie występują najczęściej podczas zwłoki w płatnościach i owocują w związku z tym wymówieniem umowy. O tych klientach jest z reguły dokonany i zapisany negatywny wpis w Schufa. Powoduje on, że spada automatycznie zdolność kredytowa przed bankami, ubezpieczeniami, oraz dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Dlatego negatywny wpis może swoim powstaniem spowodować daleko idące konsekwencje. Wielu klientów nie wie, że negatywny wpis w Schufa nie znika od razu po zapłaceniu roszczenia. Dzieje się tak dlatego, że negatywny wpis od zgłaszającego podmiotu gospodarczego nie jest odwoływany, lecz jedynie zgłasza się do Holdingu Schufa, że sprawa jest załatwiona. Wymazanie następuje po upływie trzech lat. Dzieje się to automatycznie, zgodnie z § 35 Abs. 2 Nr 4 BDSG.

Do 01.04.2010 roku przesyłanie tzw. cech negatywnych (Negativmerkmalen) unormowane było w § 28 Abs.1 Nr.2 BDSG.
01.04.2010 roku przepis ten został znowelizowany.

W § 28 a ust. 1 BDSG jest teraz jednoznacznie stwierdzone, że przesyłanie danych osobowych do banków (takich jak SCHUFA, Creditreform, Bürgel i inne) dotyczących roszczeń jest dozwolone tylko wtedy, jeśli roszczenie, pomimo wezwania do zapłaty (wymagalności) nie zostało spełnione. Przesyłanie danych potrzebne jest do zabezpieczenia ważnych interesów odpowiedzialnej placówki lub osoby trzeciej oraz dłużników, po tym jak wierzytelność staje się wymagalna, a dłużnik otrzymał co najmniej dwa pisemne wezwania do zapłaty. Jeśli roszczenie nie jest wymagalne (np. dlatego, że dłużnik nie zwleka jeszcze z płatnością lub uzgodniono spłatę ratalną lub prolongatę (odroczenie spłaty długów), wpis do Schufa nie jest bezprawny.

Co do zasady podmiot zgłaszający musi udowodnić spełnienie wymogów z § 28 a Abs. 1 BDSG. Działa tutaj domniemanie ustawowe, które mówi, że zasadniczo każde przetworzenie danych osobowych jest bezprawne, jeśli nie podany jest odpowiedni powód usprawiedliwiający.

Poprzez nowy § 28 a ust. 1 BDSG zmieniła się ustawowo, dotychczasowa sędziowska ocena tzw. „miękkich“ i „twardach“ cech negatywnych. Nr. 1 – 3 z § 28 a ust. 1 BDSG regulują tzw. „twarde” cechy negatywne, przy których wpis do Schufa możliwy jest na ulgowych warunkach. § 28 a ust. 1 Nr. 4 BDSG reguluje wpis tzw. „miękkich“ cech negatywnych. Zasadniczo jednak przeciwko wpisowi pozostaje przeszkoda w postaci wykazania, że jest on potrzebny do zabezpieczenia ważnych interesów wpisującego podmiotu.

W § 28 b BDSG znajduje swoja regulację tzw. postępowanie scoringowe oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt. Zgodnie z nim firmy zajmujące się zbieraniem danych (Auskunfteien) mogą używać zapisanych danych osobowch, w ramach uznawanych matematyczno-statystycznych programów obliczeniowych do prognozowania przyszłego zachowania płatniczego określonych grup osób. W związku z tym, zdarzyć się może, że pomimo braku negatywnych cech wynik scornigu (Scorewert) przy niektórych osobach jest tak niski, że osoba ta otrzyma negatywną ocenę jej zdolności kredytowej. Z tego względu scoring musi podlegać ścisłej kontroli prawnej.
Dlatego niezbędnym jest zlecenie specjalistom sprawdzenie wpisów w Schufa pod kątem usunięcia ich przed upływem lat 3. Czasami bowiem zdarza się, iż niektóre podmioty dokonują błędnych, a więc niezgodnych z prawem wpisów. Najczęściej przeciwnikiem procesowym naszego roszczenia nie jest holding Schufa, tylko nasz dawny partner w interesach, który zainicjował wpis.

O sukcesach kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy w walce z negatwnymi wpisami w schufa proszę przeczytać poniższy artykuł w języku niemieckim (Link).

Partner: Adwokat radca Prawny Tintemann
Email: tintemann@dr-schulte.de